ਫੈਕਟਰੀ ਟੂਰ

ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ

ਫੈਕਟਰੀ-ਟੂਰ 2
ਫੈਕਟਰੀ-ਟੂਰ 7
ਫੈਕਟਰੀ-ਟੂਰ 3
ਫੈਕਟਰੀ-ਟੂਰ 8
ਫੈਕਟਰੀ-ਟੂਰ 10
ਫੈਕਟਰੀ-ਟੂਰ 11
ਫੈਕਟਰੀ-ਟੂਰ 12
ਫੈਕਟਰੀ-ਟੂਰ14
ਫੈਕਟਰੀ-ਟੂਰ13

ਉਪਕਰਨ

ਫੈਕਟਰੀ-ਟੂਰ 12

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵੈਲਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ

ਫੈਕਟਰੀ-ਟੂਰ 11

ਲੇਜ਼ਰ ਕੱਟਣਾ

ਫੈਕਟਰੀ-ਟੂਰ9

ਕਲਿਪਰ

ਪੈਦਾਵਾਰ—ਸਾਜ਼ ੨

ਬੈੱਡ ਕੰਟਰੋਲ

ਫੈਕਟਰੀ-ਟੂਰ333

ਮੋੜਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ